Historie školy

 

Budova školy byla vystavěna v roce 1932 jako sídlo rodiny Petersů, správců cvrčovického velkostatku. V letech 1949 - 1968 zde fungoval Dětský domov pro děti od 6 do 15 let.

Po generální opravě budovy byla dne 1. 6. 1973 zřízena Zvláštní  učňovská škola internátní, jako speciální škola pro dívky z celého Jihomoravského kraje.  Od září t. r. zde byla zahájena příprava 18 děvčat v učebním oboru Dámská krejčová. Budova od začátku sloužila jak pro výuku všeobecných a odborných předmětů, tak pro odborný výcvik.

Postupem času docházelo k zvelebování školního areálu a vnitřního vybavení školy až do dnešní podoby, kdy má škola k dispozici vedle hlavní budovy areál učeben skleníku a odloučené pracoviště v bývalé budově ZŠ. Všechny prostory poskytují materiální zázemí moderním zařízením pro všech 8 učebních oborů. Škola má nově vybavený internát, školní třídy zařízené audiovizuální technikou a počítači, útulnou jídelnu, předpisově zařízenou kuchyň, společenskou místnost, posilovnu, relaxační místnost, venkovní hřiště a šatny s bezpečnostními skříňkami pro všechny žáky.

Název školy prošel během její několikaleté existence také několika proměnami: Ve školním roce 1980-1981 se mění na Zvláštní odborné učiliště. Porevoluční období zastihlo školu jako Odborné učiliště Pohořelice-Cvrčovice. Další změna přišla v roce 1996, kdy bylo učiliště přejmenováno na Odborné učiliště a Praktickou školu Cvrčovice a konečně současný název pochází z roku 2005, od kdy je škola zapsána v rejstříku škol jako Odborné učiliště, Cvrčovice 131.

Stejně, jako se měnila a rozšiřovala samotná škola, přibývaly postupně i další učební obory. Od školního roku 1995/96 je na škole kromě oboru Šití oděvů zřízen  nový obor Zahradnické práce, ke kterému se od dalšího školního roku přidává také obor Kuchařské práce. Oboru Květinářské a aranžérské práce se mohli žáci vyučit od roku 2000. I v novém tisíciletí se nabídka oborů dále rozšiřovala. Dnes, po čtyřicetiletém trvání, kdy se v  oborech vyučilo na 1 000 absolventů, je Odborné učiliště ve Cvrčovicích nejen významným centrem regionálního  školství s bohatou tradicí, ale též významným společenským subjektem.

 

Současnost školy

 

Odborné učiliště ve Cvrčovicích v současnosti navštěvuje kolem 100 žáků, rozdělených do 10 tříd. Škola zajišťuje výuku podle osmi vzdělávacích programů: Šití oděvů, Kuchařské práce, Prodavačské práce, Zahradnické práce, Květinářské práce a aranžérské práce, Cukrářské práce, Provoz domácnosti a Údržba veřejné zeleně. Získané dovednosti mohou žáci prezentovat na výstavkách výrobků ve škole i na veřejnosti. Škola se každoročně a často s velkým úspěchem účastní regionálních soutěží odborných učilišť a sama pořádá obdobné oborové soutěže ve svém areálu.

Odborná výuka probíhá v prostorách školy, které svým vybavením patří k nejmodernějším. Švadleny a gastronomické obory se připravují v odborných dílnách hlavní budovy, zahradníci, údržba zeleně a aranžéři mají k dispozici dva vytápěné skleníky a rozlehlou zahradu na školním pozemku. Prodavači mají na odloučeném pracovišti zařízenou cvičnou prodejnu a obor Provoz domácnosti využívá suterén s moderní prací a sušící technikou. Výuka odborných předmětů a odborného výcviku probíhá pod vedením zkušených učitelů-odborníků.

V době komunikačních technologií je kladen důraz na schopnosti žáků orientovat se a užívat elektronickou komunikaci, které jsou vyučovány ve dvou moderně vybavených počítačových učebnách.

V rámci činnosti školy se snažíme žákům nabídnout řadu dalších aktivit. Největší zájem je o sportovní turnaje a soutěže. Významné jsou také kulturně poznávací mimoškolní akce. Těmito činnostmi se snažíme čelit patologickým jevům mezi mládeží a předčasnému ukončování přípravy na povolání.

 Areál školy je obklopen rozlehlou tříhektarovou zahradou, která je využívána nejen pro   

 výuku, ale také pro relaxaci a sportovní vyžití.

 Převážná část výuky je realizována v hlavní budově. V ní se nacházejí učebny   

 teoretické výuky, počítačová učebna, dílny pro výuku odborného výcviku, v suterénu

 také relaxační místnost a posilovna.

 

 Součástí hlavní budovy je také školní kuchyně a jídelna, ve které nabízíme stravování 120 strávníkům. Škola zajišťuje ubytovaným žákům stravování 5x denně.        

Ve třetím podlaží hlavní budovy se nachází internát pro chlapce a dívky s kapacitou 52 lůžek. Internát zajišťuje provoz od pondělí do pátku a nabízí ubytovaným žákům řadu zájmových kroužků (např. sportovní, počítačový, taneční, výtvarný, ručních prací apod.) a také jednorázových akcí, exkurzí a výletů (např. návštěvu Mikulova, hasičské zbrojnice, lezecké stěny, brněnských divadel a kin).

Součástí učiliště je odloučené pracoviště, které se nachází v obci asi 300 metrů od hlavní budovy. V něm je taktéž realizována teoretická i praktická výuka a je rovněž vybaveno počítačovou učebnou s interaktivní tabulí.

K areálu školy patří ještě zahradnický pavilon s třemi dílnami, dvěma vytápěnými skleníky a dalšími drobnými stavbami.  

Pro naše žáky připravujeme každý školní rok řadu aktivit – např. sportovní hry a turnaje, školní výlety, kulturně poznávací i odborné exkurze (v rámci oborů i mezioborových vztahů), soutěže v odborných dovednostech i teoretických znalostech, sportovní pobyt apod.

Klademe důraz na to, aby se žáci u nás cítili bezpečně a sebejistě, netolerujeme žádné projevy násilí a nepodporujeme žádné negativní projevy v chování našich žáků. V rámci výuky chceme v žácích podporovat a rozvíjet sebejistotu a sebedůvěru a připravovat je po odborné, praktické i teoretické stránce na budoucí profesní život.