Projekty

Projekt PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

 • Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Realizace projektu: 1.12.2017 - 30.11.2020
 • Udržitelnost projektu: není
 • Financování: z prostředků EU
 • Rozpočet projektu (OU Cvrčovice, p.o.): 1 704 037,56 Kč
 • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358
 • Číslo smlouvy: 048872/17/OŠ, partner č.9
Jedná se o projekt vyhlášený v rámci výzvy Implementace krajských akčních plánů I (Výzva č. 02_16_034). Na projektu se podílí realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji. Cílem výzvy je podpořit intervence naplánované v KAP vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů, prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků.
Odborné učiliště Cvrčovice, p.o. plánuje v rámci tohoto projektu realizovat následující aktivity:
 • Organizace kroužků - včelařský, přírodovědný, aranžérský
 • Sdílení odborných učeben a laboratoří
 • Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben
 • Organizace přednášek odborníků z praxe
Škola zmodernizuje odborné učebny a vytvoří tak moderní odborné pracoviště, které bude centrem praktického vyučování pro základní školy z blízkého i širšího okolí. Dále zřídí v prosotrách zahrady ukázkovou sbírku trvalek a dřevin. Zorganizuje odborné bloky praktického vyučování pro základní školy v odborné učebně a v přilehlých prostorách školy. Zajistíme dopravu vybraných skupin žáků na odborné učiliště.  Čtyř hodinové bloky budou probíhat 1 x za 4 měsíce. Nabídneme žákům odborného učiliště a základních škol kroužky: přírodovědný, včelařský, aranžérský.  Přírodovědný kroužek bude obsahově zaměřen na ekologii, poznávání různorodosti přírody a chápáním přírodních jevů. Četnost kroužku 1 x za 14 dní. Hlavním posláním včelařského kroužku bude výchova mladých včelařů, kteří získáním zkušeností s chovem včel mohou objevit způsob, jak trávit svůj volný čas a zároveň pomoci našemu životnímu prostředí. Četnost kroužku 1x za 14 dní.  Náplní aranžérského kroužku bude seznámení se základními aranžérskými technikami používanými ve floristice včetně používání vhodného nářadí a náčiní. Četnost kroužku 1x za 14 dní. Škola zorganizuje přednášky na odborné támata přírodovědných oborů pro širokou veřejnost a žáky. Přednášky budou probíhat v prostorách školy nebo ve spolupráci s knihovnou v Pohořelicích. Četnost přednášek bude 1x za rok pod vedením odborníka z praxe dle tématu.