Žákovský parlament (2022/2023)

 

Členové žákovského parlamentu

Žák Třída
Daniela Zmrzlá 2T
Emily Zítková 1T
Kristýna Růžičková 1K1C
Kristýna Klimusová 2T
Vojtěch Kačírek 1Z
David Kučera 1M
Kateřina Kopřívová 1T
Sandra Milisová 1PS1Š

 

Žák Funkce
Daniela Zmrzlá Předsedkyně parlamentu
Kristýna Růžičková Místopředsed

 

 

Stanovy žákovského parlamentu

Činnost a cíle žákovského parlamentu:

• vytváří informační most mezi žáky a vedením školy či učiteli

• napomáhá zlepšení prostředí školy

• pomáhá vytvářet příjemné klima školy a jednotlivých tříd

• přispívá k předcházení výskytu negativních jevů mezi žáky a dohlíží na dodržování Školního řádu

• podílí se na řešení některých situací a problémů souvisejících s chováním žáků

• zveřejňuje názory a nápady žáků

• posiluje zodpovědnost a sebedůvěru žáků

 

Žákovský parlament má povinnost:

• prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními

zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy

• přijmout plnou morální zodpovědnost za své iniciativy

• dbát na tradici a dobré jméno školy

• být reprezentantem školy

 

Práva člena žákovského parlamentu:

• vyslovit svůj názor na jednání parlamentu

• dotazovat se učitelů i vedení školy na nejasnosti spojené s provozem školy

• radit se s třídou

• být seznámen s řešením každé vznesené připomínky

 

Povinnosti člena žákovského parlamentu:

• účastnit se všech jednání parlamentu

• zastupovat třídu při řešení problémů

• přednášet závěry z jednání parlamentu do třídy a konzultovat je se spolužáky

• náměty z řad spolužáků přednášet na jednání parlamentu

• nevyužívat nepřiměřeně výhody parlamentáře v neprospěch třídy

 

Pravidla chování na půdě žákovského parlamentu:

• spolupracovat a být aktivní při navrhování a realizaci projektů a akcí

• nepřekřikovat se, vzájemně se poslouchat

• předávat nezkreslené informace spolužákům

• nezlehčovat problémy

• řešit školní problémy

• chovat se slušně a ohleduplně k ostatním