Spolek rodičů a přátel školy při Odborném učilišti Cvrčovice, p. o.

 

 

Charakter Spolku

Spolek je samosprávným, dobrovolným, neziskovým svazkem občanů, sdružující rodiče, zákonné zástupce žáků Odborného učiliště Cvrčovice a další občany (ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění), kteří se zajímají o výuku a výchovu žáků, práci a rozvoj odborného učiliště. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

 

 

Účel Spolku

Účelem Spolku je zejména:

a) podpora kvalitního a moderního vzdělávání žáků Odborného učiliště Cvrčovice,

b) ochrana zájmů žáků a rodičů žáků OU Cvrčovice,

c) sdružování rodičů a zákonných zástupců žáků, přátel, podporovatelů, sponzorů OU Cvrčovice a státních a jiných institucí, vzájemná koordinace výchovného působení rodiny a OU Cvrčovice na žáky, rozvoj spolupráce a komunikace mezi rodiči žáků a zástupci OU Cvrčovice,

d) aktivní spolupráce s příslušnými orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání a kultury, s ostatními školami a školskými zařízeními a dalšími institucemi, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání a výchova mládeže, a to i ve směru k zahraničí,

e) zlepšení vybavenosti OU Cvrčovice, zmodernizování a vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí učiliště a modernizace výuky,

f) rozvoj mimoškolních, zahraničních a dalších aktivit žáků OU Cvrčovice,

g) poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání, kultury, tělovýchovy a sportu,

h) podpora mimovýukových aktivit a mimoškolní činnosti ve volném čase žáků,

i) rozvoj občanské společnosti.

 

Ke splnění těchto cílů bude spolek vyhledávat možnosti finanční a materiální podpory a případné dobrovolné pomoci svých členů, sponzorů a dalších orgánů a institucí. Dále bude seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na jejich vyřizování, bude předkládat podněty a doporučení k chodu školy a zlepšování školního prostředí.

 

 

Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:

1. Výbor,

2. Členská schůze.

Výbor má tři členy – předsedu, místopředsedu, hospodáře.

Bc. Vladimíra Sládková - předseda

Marta Dohnalová - místopředseda

Ing. Tereza Coufalová - pokladník

 

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji všichni členové Spolku.

 

Spolek získává prostředky na svou činnost zejména z těchto zdrojů:

a) z členských příspěvků;

b) z finančních darů sponzorů, příspěvků a dotací státních orgánů a jiných institucí; a

c) z dalších vlastních projektů a aktivit Spolku

 

Prostředky Spolku jsou vydávány za účelem uskutečňování jeho účelu a v souladu s účelem Spolku.